Über 200€ KOSTENLOSER Versand. Kaufe Ein

Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.

Popis projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.“: ITMS kód projektu: 310041BAX6

Účelom realizácie projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky výrobnej spoločnosti PROFIFOREST, s.r.o. vo Zvolene na Lihoveckého ulici č. 1 805 / 12. Predmetom realizácie je administratívnovýrobná budova a jej technické zariadenia.
Umiestnenie stavby je na parcelách č. C – 1397/4,60,61,62,64, v katastrálnom území Zvolen. Stavba je zapísaná ako administratívna budova na LV č. 380.
V rámci implementácie opatrení z energetického auditu sa budú v súlade s výzvou realizovať nasledovné opatrenia :

Opatrenie 1a – rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu za účelom zníženia ich energetickej náročnosti
ZLEPŠENIE TEPELNEJ OCHRANY OBJEKTU

Vzhľadom na vysoký potenciál úspor bola audítorom navrhnutá celková obnova stavebného objektu, ktorá bude pozostávať zo:

A) Zateplenia strechy
B) Zateplenia obvodového plášťa
C) Výmena otvorových konštrukcií v obvodovom plášti

Opatrenie 1b -1– Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému, ktorá bude pozostávať z:

A) Inštalácia účinnejších plynových kondenzačných kotlov
B) Výmena rozvodov a vykurovacích telies
C) Inštalácia automatickej regulácie

Opatrenie 1b -2– Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému, ktorá bude pozostávať zo:

A) Využitie tepla z výrobného procesu v strihárni

Opatrenie 1c – Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

Očakávané výsledky: merateľné ukazovatele:
P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: počet 1
P0248 Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch: počet 4
P0618 Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu MWh/rok: 234,234
P0630 Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok: 426,154
P0629 Spotreba energie v podniku po realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok: 228,653 P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: t ekviv. CO2: 42,5
P0657 Úspora PEZ v podniku MWh/rok : 234,234

Z hľadiska merateľného ukazovateľa „Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu" (MWh/rok)“ je vypočítaná hodnota 234,234 MWh/rok. Vypočítaná hodnota príspevku projektu k špecifickému cieľu 4.2.1 OP KŽP ako pomer celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu v sume vyjadrenej bez DPH a deklarovanej cieľovej hodnoty ukazovateľa projektu – Úspora PEZ v podniku je na úrovni 234,234 MWh/rok. Vypočítaná hodnota Value for money je na úrovni 2 697,08.

ABBONIEREN SIE DEN NEWSLETTER
UND BLEIBEN SIE IM BILD