Nad 200€ poštovné ZADARMO. Nakupuj

Práva dotknutej osoby

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Údaje prevádzkovateľa :

Obchodné meno: PROFIFOREST s.r.o.
Sídlo: I.Lihoveckého 1805/12, 960 01 Zvolen, Slovensko
IČO: 44 749 902
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vl.č. 16468/S
Zastúpená: Miroslav Strharsky, konateľ
                   Marian Rievaj, konateľ
Kontaktná osoba: ing. Janka Marenišťaková
Emailová adresa: info@profiforest.eu
Telefonický kontakt: +421915 654 519
(ďalej len "Prevádzkovateľ" )

 

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 1. Pre účely kúpa tovaru na základe eshopu sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu. Právnym základov spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy.
 2. Pre účely priameho marketingu sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa. Právnym základov spracúvania osobných údajov je vyslovenie súhlasu dotknutou osobou.
 3. Pre účely prieskumu verejnej mienky sú poskytované osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa. Právnym základov spracúvania osobných údajov je vyslovenie súhlasu dotknutou osobou.

Doba spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje na určitý čas v súlade so zásadou minimalizácie času uchovania a to,

 1. V prípade účelu kúpy tovaru do  času uplynutia záručnej doby tovaru podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa;
 2. V prípade priameho marketingu na čas, po ktorý trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho obchodnej činnosti do času odvolania súhlasu dotknutou osobou;
 3. V prípade prieskumu verejnej mienky na čas, po ktorý trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z predmetu jeho obchodnej činnosti do času odvolania súhlasu dotknutou osobou;

V prípade, že dotknutá osoba a/alebo potenciálny zákazník prejavil súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo pri registrácií, kedy mu bolo vytvorené na webovom sídle prevádzkovateľa jeho osobné konto, poskytuje súhlas po čas, kedy nepožiada o zrušenie registrácie a/alebo tento súhlas neodvolá. Pokiaľ súhlas odvolá, registrácia zákazníka bude zrušená a jeho osobné údaje pre daný účel budú vymazané.

Identifikácia sprostredkovateľov osobných údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (za predpokladu, že Prevádzkovateľ im tieto osobné údaje poskytol):

 1. Obchodné meno: cargo-partner SR, s.r.o.
  Sídlo: Kopčianska 92, 852 03 Bratislava
  IČO: 31 358 152
  Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č. 5741/B
 2. Obchodné meno: Slovak Parcel Service s.r.o.
  Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  IČO: 31 329 217
  Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č. 3215/B
 3. Obchodné meno: Direct Parcel Distribution SK s.r.o .
  Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
  IČO: 35834498
  Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č. 5741/B

Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu.

Základné práva Dotknutých osôb:

1. Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

PRIHLÁS SA DO NEWSLETTERU
A ZOSTAŇ V OBRAZE