Servis

Všeobecné obchodné podmienky predaja tovaru spoločnosťou PROFIFOREST s.r.o. Červenákova 23/656 , 962 63 Pliešovce

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosťou PROFIFOREST s.r.o. (ďalej len ,,VOP“) je úprava právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji výrobkov spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.. Pre účely týchto VOP sa výrobcom a zároveň predávajúcim rozumie spoločnosť PROFIFOREST s.r.o. a kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba odoberajúca tovar od predávajúceho, v súlade s článkom 2.1 VOP.

1.2 Tieto VOP sú platné pre každého odberateľa / kupujúceho /, akékoľvek zmeny alebo dodatky musia byť riešené písomným dodatkom.V prípade, ak nie je zmena nahlásená včas a dostatočne zrozumiteľným spôsobom, nesie zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody kupujúci.

2. Registrácia kupujúceho

2.1 Za podmienok uvedených v týchto VOP predávajúci predáva tovar kupujúcim, ktorí s ním obchodujú v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, a ktorí sú predávajúcim vedení ako registrovaní kupujúci. Aby bol kupujúci zaregistrovaný, musí splniť nasledujúce podmienky:
a) predložiť predávajúcemu kópiu živnostenského listu a doklad o pridelení DIČ
b) predložiť predávajúcemu kópiu výpisu z obchodného registra , ak je kupujúci zapísaný v obchodnom registri,
c) predložiť predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii na daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je kupujúci platiteľom DPH, a
d) poskytnúť predávajúcemu informácie o lokalizácii predaja výrobkov spoločnosti PROFIFOREST s.r.o.

V prípade akýchkoľvek zmien v informáciách uvedených v a) až d) je kupujúci povinný písomne ich oznámiť predávajúcemu vhodným spôsobom / e-mail, telefonicky a pod. /do 7 kalendárnych dní od ich vzniku.

3. Objednávanie a odber tovaru

3.1 Predávajúci sa týmto zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar za cenu uvedenú v cenových listoch, s obsahom ktorých bude kupujúci dostatočne včas oboznámený , a to na základe objednávky podanej predávajúcemu dostatočne zrozumiteľným spôsobom a prijateľnou  formou.
Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar nasledovne:
a) osobne v prevádzke predávajúceho po predchádzajúcej vzájomnej dohode
b) dodaním tovaru na adresu uvedenú v objednávke , a to spôsobom podľa uváženia predávajúceho, ak sa obe strany nedohodli inak , pri hodnote objednávky nad 500 Eur / fakturovaná suma s  DPH / na náklady predávajúceho do miesta uvedeného kupujúcim alebo na iné dohodnuté miesto vrámci územia SR, pri hodnote objednávky do 500 Eur / fakturovaná suma s DPH / bude preprava účtovaná kupujúcemu na základe cenníka prepravcu
c) prepravu si môže objednať na vlastné náklady kupujúci, je však povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu pri zadávaní objednávky

3.2 Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar, iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený splatný peňažný záväzok po lehote splatnosti . V takom prípade predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar.

3.3 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste / pri osobnom odbere /. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec kupujúceho v čase dodávky tovaru .V prípade zaslania objednávky špedičnou spoločnosťou, prípadne Slovenskou poštou je povinný kupujúci informovať predávajúceho vrámci všeobecnej kontroly a predchádzania zbytočným komplikáciám zrozumiteľným spôsobom o dátume dodania tovaru ako aj o kompletnosti a kvalite dodaného tovaru.

3.4 Prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho v zmysle týchto VOP prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný ihneď pri preberaní zásielky od prepravcu prekontrolovať úplnosť a celistvosť ochranných známok na kartóne – konkrétne ochranné známky budú kupujúcemu oznámené písomnou formou v deň expedovania objednávky. Povinnosťou kupujúceho pri preberaní tovaru je zabezpečiť aj ďalšiu kontrolu tovaru, t.j. balenie, množstvá a úplnosť, zjavné vady tovaru, napr. deformácia. . Kupujúci obdrží od predávajúceho v deň expedovania zoznam očíslovaných kartónov , pri každom kartóne bude presne uvedený jeho obsah / veľkosti a počet kusov /. Po prekontrolovaní je kupujúci povinný bezodkladne najneskôr do 24 hodín podať písomnú správu predávajúcemu o zistených nedostatkoch, a to formou písomného oznámenia e-mailom, faxom a pod.

3.5 Množstvá tovaru. Kupujúci si objednáva tovar podľa svojich potrieb . Najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí objednávky potvrdí predávajúci prijatie objednávky a zároveň oznámi kupujúcemu predbežný termín dodania. V prípade, ak kupujúci požaduje zmeny prevedenia, musí tieto oznámiť, resp. konzultovať s predávajúcim ešte pred samotným zahájením objednávky. V deň expedovania tovaru oznámi predávajúci tento fakt zrozumiteľnou formou kupujúcemu.

3.6. Reklamačné konanie sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak. Výrobky spoločnosti PROFIFOREST s.r.o. spĺňajú takisto európsku normu STN EN 381-2/5 podloženú oficiálnym certifikátom notifikovanej osoby, v prípade požiadavky zo strany kupujúceho je povinný výrobca poskytnúť kupujúcemu kópiu tohto úradného dokumentu.Nároky z vád dodaného tovaru musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu. Kupujúci je zároveň povinný dodržiavať všetky pokyny na údržbu výrobku / etikety, návod na používanie /.

4. Cena tovaru a jej úhrada

4.1 Predávajúci bude dodávať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu podľa cenníka spoločnosti PROFIFOREST s.r.o., s ktorým bude kupujúci vopred oboznámený. Zmena na cenníku, poskytnutie zľavy a pod. je výlučne v kompetencii predávajúceho. Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia / vrátane DPH / majetkom predávajúceho, tento si vyhradzuje nakladať s ním podľa vlastného uváženia.

4.2 V prípade zmeny cenníka bude kupujúci automaticky s  touto skutočnosťou oboznámený.

Predávajúci má právo pri hodnote objednávky nad 1000 Eur / hodnota s DPH / požadovať od kupujúceho zálohovú platbu.

4.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný tovar tak, aby najneskôr v deň splatnosti daňového dokladu bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúcemu alebo uhradená v hotovosti, a to na základe daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

4.4 Predávajúcim sú akceptované nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny: bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo úhradou v hotovosti na bankový účet predávajúceho uvedený v daňovom doklade vystavenom predávajúcim, alebo úhradou v hotovosti v pokladni predávajúceho. Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa rozumie dátum, kedy je suma kúpnej ceny tovaru pripísaná na účet predávajúceho, resp. dňom vystavenia pokladničného dokladu.

5. Balenie a označenie tovaru

5.1 Kupujúci je oprávnený tovar ďalej predávať len v originálnom prevedení (resp. balení) a za ceny, ktoré si určí bez akýchkoľvek zásahov predávajúceho. Kupujúci nesmie tovar a jeho balenie akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať, alebo naň pridávať akékoľvek nálepky, pečiatky, alebo iné ďalšie označenia.

5.2 Kupujúci sa týmto zaväzuje zabezpečiť, aby jeho obchodní partneri dodržiavali podmienky uvedené v bode 6.1 tohto článku.

6. Účinnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2009. Platné sú pre všetkých odberateľov spoločnosti PROFIFOREST s.r.o. Spoločnosť PROFIFOREST s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP.


Obchodné podmienky
strom
strom
novinky

Inovatívna softvérom riadená technológia výrobného...
Tento projekt sa realizuje s finančnou podporou z Európskej únieNÁZOV...

AUSTROFOMA 2015 6. – 8. Oktober 2015
AUSTROFOMA je v Rakúsku najväčšia výstava v oblasti ťažby dreva a...

Viac informácií

novinky